41 thoughts on “☀️Bậc thầy gắp thú bông với những chiêu thức lạ lùng chưa từng thấy 🍒

  1. Mình đi eon bình tan ở Việt Nam! Có 1 chỗ gấp meo thần tai có 1 con meo đứng kế bên chỗ rớt thú xuống nhưng con mèo đó to lắm dễ rớt đã có mấy người vào đó gẫp con meo nhưng người ta đã dán dây cột của con meo vào bức tường rồi nén làm con mèo cung ko rớt . An gian ghê

  2. почему у нас такого нету?
    даже приблизительно😭
    А если есть,то даже самую легку игрушку можно выиграть с попытки 9 минимум

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *