One thought on “Bách Quỷ tập, Quỷ Tướng, Phần 3

  1. 4 năm mỗi rồi ,mỗi năm vẫn phải nghe 1 lần . Cảm xúc đó vẫn như vậy, vui vẻ có,đau buồn có .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *