17 thoughts on “Cách đổ gà con sẻ giống gà cha

  1. Tại sao phải phá hình đuoi ga lúc 4 tháng gị sư kê và phá như gị có tác dụng gì alô quân sư và mấy tháng thì phá tốt nhất quan sư alô alô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *