11 thoughts on “Cách Làm thính câu Trắm đen và Chép..rất hiệu Quả chia sẻ a.e cùng biết

  1. Quá nhiều thảo quả và hồi. Làm cho thính bị hắc. Mồi này đổ xuống câu cá chỉ vờn cách ổ vài mét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *