Case 243: TỨ CHỨNG FALLOT (TETRALOGY OF FALLOT ).Thông liên thất phần màng 3.8mm. – Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất 50%. – Hẹp thân động mạch phổi: đường kính thân động mạch phổi 2.6mm…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *