45 thoughts on “Chế độ lục làm bố CFVN: Anh Đã Già CF

  1. Dìa dia tao có súng nè mày cht mịa súng hết đạn
    Taem bạn : má nó có súng nó bán cht mịa
    Team nó típ : á súng hết đạn dô lức nó và xinh cái kết dìa dia

  2. Inro anh đã gia cf…
    Từ tàu khựa anh đã gia đi máy bay về vn…
    Tới vn chạy xe drem đôn tìm quát nét…😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *