15 thoughts on “Cười là thua tập 02

  1. nên chấm dứt chương trình hết sức vô duyên và phi nghệ thuật này đi ban tổ chức và các nghệ sỹ đã từng được quần chúng yêu mến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *