15 thoughts on “Đất Nước Lời Ru – 12A5 Đào Duy Từ(15-18)

  1. Từ cái đoạn 4:00 là hay dã man, nổi da gà luôn ấy, cái chị cầm tấm màu vàng múa đẹp vch, phục!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *