Đọc số thành chữ trong EXCEL và GOOGLESHEET – AccHelper và WebServiceĐọc số tiền thành chữ trong Excel và GoogleSheet
Phương pháp đọc từ WebService – Bluesofts AccHelper phiên bản online

Các bạn có thể copy cấu trúc đọc như dưới đây:
(*) TRONG EXCEL (Từ Excel2013 trở lên)
Đọc tiếng Việt
=WEBSERVICE(”
Đọc tiếng Anh
=WEBSERVICE(”
(25550 – ví dụ là số tiền cần đọc)

(*) TRONG GOOGLESHEET
=JOIN(“, “, IMPORTDATA(”
=JOIN(“, “, IMPORTDATA(”
(*) Phiên bản Desktop (cài đặt và không cần chạy mạng)

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *