17 thoughts on “Gặp anh trai khuyên ĐỪNG NUÔI CÁ BETTA kinh doanh, nuôi chơi thì được!

  1. Thằng này than khổ đúng rồi vì nó không biết nuôi cá Betta. Cá Betta hắn nuôi bầy đàn không cần bỏ riêng từng hủ. Thời nay nuôi bây đàn càn dễ nữa. Nuôi một lần 200 con trong một hồ lớn quăn đồ ăn xuống nó ăn như heo. Đến lúc cần hốt riêng ra nuôi riêng bán chơ đâu cần nuôi riêng rừ nhỏ như vậy

    Nó nghĩ nuôi bầy đàn là cắn nhau không có đâu. Bỏ rong nhiều vào là cản trở, hồ lớn rộng thì nó đánh nhau lạc lỏng và lạc ngay, hay thời nay dùng ống thổi hơi bỏ vào sẽ đẩy chúng ra không cách gì đá nhau được

    Tui làm nghề này hồi xưa tui biểt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *