4 thoughts on “Hàm lấy ra giá trị duy nhất, lọc trùng trong danh sách.

  1. Em muôn tăng số lượng dòng lên khoảng 100.000 rows thì mình làm sao ạ. Hình như của anh chỉ khoảng 1000 rows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *