One thought on “Hoang mang với “kinh doanh vận chuyển mới”

  1. Khách hàng mới là những kẻ giẫm đạp lên quyền lợi của tài xế. Hỏi thử nhé: người ta tới nơi mà khách bấm hủy khi chưa nói với tài xế, nếu đặt mày trong tình cảnh đó mày có tức giận không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *