48 thoughts on “[KTT Đam Mỹ H+] Khi Huynh (Phiên Ngoại Trừng Phạt Quân Phục)| Nấm SM

  1. Đọc đi đọc lại thì tôi vẫn thích Lăng Hàm hơn
    Luôn có cảm giác Lăng Vệ thiên vị Lăng Khiêm hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *