One thought on “Người Dân Và Khách Du Lịch Đà Nẵng Kéo Xuống Biển Để Chứng Kiến cảnh Tượng Này ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *