11 thoughts on “Ninh Dương Lan Ngọc trong phim "Cánh đồng bất tận"

  1. Tao mà có trong đó hé cái thằng mà làm gì chị Lan Ngọc của tao ấy thằng đó chết với tao khi mà tao thích chị Lan Ngọc rồi thì nhiều lúc tao xem cảnh này tao cũng phải tức thôi😤😠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *