4 thoughts on “PGHH Chuyện Bên Thầy Trước 1975 Băng xưa 7 -8

  1. Những mẫu chuyện này rất hiếm để được nghe. khuyên ae đồng đạo hãy cố gắng vững tin vào Thầy mà chuyên lo tu hành hãy xả bỏ những nghi ngờ hiềm khích. Nên lấy Từ-Bi-Hỹ-Xả làm kim chỉ nam cho con đường hành đạo..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *