20 thoughts on “Photoshop CS6 Chèn Ảnh vào Khung Đơn Giản

  1. cháu định làm 1 ảnh gủi cho người thân ở VN mà châu ko có phàn mêm
    hay chú gủi cho chấu nhé cám ơn chú nhiều lấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *