18 thoughts on “RUNNING MAN ep 277,JI SUK JIN BECAME ZOMBIE

  1. Tập có robbi púa hay tôi ấn tượng. Tập này có ấn tượng púa lớn tập này co rất hay cho. Ngàn lke ruung hàn puốc làm púa sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *