5 thoughts on “Satria Full Pxl, Full ốc titan, Full đồ lô | Miền Tây Racing

  1. Thằng chạy satria nhưng mà tương lai mịt mù nhiều thằng sa cơ nên giờ đây trên bàn thờ mà em có biết đâu … 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *