44 thoughts on “Siêu nhân cứt cực bựa Siêu nhân

  1. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  2. nếu trái đất có siêu nhân này thì con người sẻ được lên sao hỏa sớm thoi và trái đất ko còn động vật mà chỉ còn thực vật thoi hihihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *