7 thoughts on “Tam Quoc Dien Nghia thuyet minh 2010 tap 3

  1. Muôn đời cứ mâu thuẫn vì lol là bỏ mạng. Đổng Trác mà biết thí Con Điêu tên Thuyền cho Lữ Bố thì đâu có kết cục này.

  2. Chính thời đổng trác triêu đình vẫn yên ổn, k có nạn tham quan, quân phiệt cát cứ nổi dậy đánh chiếm lẫn nhau. Loạn lạc là do viên thiệu, vương doãn, quách gia mà thôi

  3. Thằng nào lên nắm quyền cũng như nhau, vậy nên Tào Tháo lên nắm quyền cai trị thiên hạ vẫn là ổn nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *