[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 5. Nộp thuế điều 45[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 5. Nộp thuế điều 45
Văn bản hợp nhất Số: 03/VBHN-VPQH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ngày 28 tháng 04 năm 2016

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nội dung quản lý thuế
Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế
Điều 5. Giải thích từ ngữ
Điều 6. Quyền của người nộp thuế
Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế
Điều 9. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế
Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý thuế
Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý thuế
Điều 12. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn
Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Nhà nước trong việc quản lý thuế
Điều 14. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc tham gia quản lý thuế
Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí trong việc quản lý thuế
Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khác trong việc tham gia quản lý thuế
Điều 17. Hợp tác quốc tế về quản lý thuế
Điều 18. Xây dựng lực lượng quản lý thuế
Điều 19. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế
Điều 20. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Chương II
ĐĂNG KÝ THUẾ
Điều 21. Đối tượng đăng ký thuế
Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế
Điều 23. Hồ sơ đăng ký thuế
Điều 24. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế
Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế
Điều 26. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế
Điều 27. Thay đổi thông tin đăng ký thuế
Điều 28. Sử dụng mã số thuế
Điều 29. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Chương III
KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế
Điều 31. Hồ sơ khai thuế
Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
Điều 33. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế
Chương IV
ẤN ĐỊNH THUẾ
Điều 36. Nguyên tắc ấn định thuế
Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế
Điều 38. Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế
Điều 39. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế
Điều 41. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định
Chương V
NỘP THUẾ
Điều 42. Thời hạn nộp thuế31
Điều 43. Đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước33
Điều 44. Địa điểm và hình thức nộp thuế
Điều 45. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt34
Điều 46. Xác định ngày đã nộp thuế
Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa35
Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện
Điều 49. Gia hạn nộp thuế
Điều 50. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế39
Điều 51. Hồ sơ gia hạn nộp thuế
Điều 52. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế
(còn tiếp)
Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quản lý thuế1.

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:
https://ngocdiep219.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/ngocdiep219/
Góp ý trao đổi liên lạc:
https://www.facebook.com/veronica.rhody/

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *