THƯỢNG ĐẾ VÀ NHỮNG NHÁNH LÚA RƠI – Mục sư Dương Quang Thoại – 03.8.2019THƯỢNG ĐẾ VÀ NHỮNG NHÁNH LÚA RƠI 03.8.2019 1. Hình ảnh Thượng-đế trong các sách tiên tri: Một tình yêu bất chấp – Ô-sê 1:2, 3. 2 Khi Đức Giê-hô-va…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *