7 thoughts on “Tính chu vi và diên tích hình tròn trong pascal

 1. Bạn ơi xem dùng mình chương trình này
  với
  program hinh_vuong;
  uses crt;
  var n:real;
  begin
  clrscr;
  write('Nhap so do canh: ');readln(n)
  writeln('Chu Vi hình vuông: ',n*4);
  writeln('Dien Tich hình vuông: ',n*n);
  readln;
  end.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *