[Trailer] Mô hình Quản trị kinh doanh B2B & B2G (GV: Tô Chính Nghĩa)CHUYÊN ĐỀ: MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH B2B & B2G
Giảng viên: Tô Chính Nghĩa

Giá trị khóa học:
-Hiểu rõ thị trường & cấu trúc của nó để thiết lập định hướng chiến lược và các chiến lược triển khai B2B & B2G
-Hiểu rõ & nhận thức bản thân thông qua phân tích SWOT
-Hướng dẫn các công cụ: PEST, 5 factors, market research & data base để nghiên cứu xu hướng, thị trường
-Hướng dẫn thiết lập mô hình quản trị chiến lược theo mục tiêu: OGSM/MBO & MBP
-Hướng dẫn xây dựng biz plan cho từng thời kỳ & kế hoạch hành động action plan
-Thời gian học linh hoạt, không giới hạn

Đối tượng của khóa học
-Khóa học dành cho đối tượng: chủ doanh nghiệp, Startup, Giám đốc điều hành, Cấp quản lý

Mục tiêu khóa học
-Tổng quan về thị trường B2B & B2G & Ngành kinh doanh liên quan
-Mô hình quản trị OGSM MBO/MBP
-Tham khảo kế hoạch kinh doanh B2B

Link khóa học:

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *