13 thoughts on “Trước giờ đổ chơi vui, nay xây được mấy chuồng để đổ, nhốt gà mong ae ủng hộ bắt bổn chơi thử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *